BILL OF LADING LÀ GÌ? TẦM QUAN TRỌNG VÀ Ý NGHĨA TRONG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

Vận đơn đường biển – Bill of lading (B/L) là gì?

Bill of Lading – Vận đơn – B/L là chứng từ chuyên chở hàng hoá bằng đường biển do người chuyên chở hoặc đại diện của người chuyên chở phát hành cho người gửi hàng sau khi hàng hoá đã được xếp lên tàu hoặc sau khi nhận. Đọc tiếp